CONTACT

CLUB ADDRESSES
LOFTMAN ART SOCIETY
MR. SIDDHARTHA DE
44, SANKAR HALDER LANE, KOLKATA – 700005 (WB), INDIA
ENPRINT PHOTO CLUB
MRS. PRIYANKA MUKHERJEE KAPOOR
1, JAY MITRA STREET, KOLKATA – 700005 (WB), INDIA
VIVID PHOTOGRAPHY
MR. SHIBAJI SAMANTA
164B, AHIRITOLA STREET, KOLKATA – 700005 (WB), INDIA

Contact person: MRS. PRIYANKA MUKHERJEE KAPOOR
E-mail: loftmansalon@gmail.com